Vedtægter

Navn

§ 1 Foreningens navn er GLADSAXE SYMFONIORKESTER.

Hjemsted

§ 2 Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Formål

§ 3 Foreningens formål er at give amatørmusikere lejlighed til at spille musik for symfoniorkester under kyndig ledelse. Formålet søges opnået gennem undervisning ved orkesterprøver, gruppeprøver og instrumentalundervisning.

Ledelse

§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5, højst 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges for ét år ad gangen, de øvrige medlemmer for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst en næstformand. Bestyrelsen skal desuden udpege en kasserer/administrator blandt bestyrelsens eller orkestrets øvrige medlemmer. Bestyrelsen udfører sin ledelse ved beslutninger truffet i møder, hvis referater udgør mødeprotokollen, men udformer i øvrigt selv sin forretningsorden. Kassereren fører kassebog.

§ 5 Orkestret ledes af en dirigent der ansættes af bestyrelsen på åremål af højst tre års varighed. Dirigenten har det musikalske ansvar for orkestrets arbejde og rådgiver bestyrelsen med repertoiret. Bestyrelsen forhandler dirigentens løn- og arbejdsvilkår. Dirigenten kan ikke være medlem af foreningen.

Programudvalg

§ 6 Orkestrets koncertprogrammer sammensættes af et programudvalg, der består af 4 eller 5 medlemmer: Dirigenten, 1 medlem som kan udpeges af bestyrelsen og 3 medlemmer der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, foruden 1 suppleant. Udvalget har indstillingsret m.h.t. udarbejdede programmer, men bestyrelsen er kun pligtig til at udføre sådanne programmer, der er musikalsk acceptable og gennemførlige.

Medlemmer

§ 7 Medlem af orkestret kan man blive, hvis man over for bestyrelsen - enten gennem optagelsesprøve eller gennem prøvetid - dokumenterer tilstrækkelig instrumentalfærdighed. Bestyrelsen er pligtig til at påtale såvel musikalsk som anden adfærd, der hæmmer orkestret i dets arbejde, og om fornødent skride til eksklusion.

Kontingent

§ 8 Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentindbetaling sker halvårligt senest den 1. oktober og den 1. februar. Der opkræves administrationsgebyr ved for sen indbetaling. Bestyrelsen kan give enkelte medlemmer hel eller delvis kontingentfritagelse. Manglende kontingentindbetaling medfører eksklusion.

Kassebeholdning

§ 9 Likvide midler anbringes på giro-/bankkonto. Kassereren er bemyndiget til at have en kontant beholdning hos sig på højst 2.000 kr. Overstiger beholdningen dette beløb, skal det overskydende beløb indsættes på giro-/bankkontoen inden 14 dage. Betalinger på over kr. 10.000 skal inden betaling skriftligt godkendes af formanden.

Generalforsamling

§ 10 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden februar til medio maj. Den indvarsles mindst 4 uger før dens afholdelse pr. brev/e-mail til de af medlemmerne oplyste adresser og/eller opslag på orkestrets opslagstavle i øvelokalet.

§ 11 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget er dog beslutning om orkestrets opløsning, jfr. § 15. Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning. Hvis to medlemmer forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt. Stemmeberettiget er enhver, som ikke er i restance med kontingentet.

§ 12 Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Formanden aflægger beretning og modtager spørgsmål.
 3. Kassereren aflægger regnskab for foregående kalenderår.
 4. Debat om orkestrets tilstand og fremtid.
 5. Valg af
  1. Formand
  2. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  3. 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  4. 3 medlemmer til programudvalget og 1 suppleant.
 6. Fastsættelse af årets kontingent for aktive og passive medlemmer.
 7. Indkomne forslag til vedtægtsændringer.
 8. Eventuelt.

§ 13 Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingen og meddeles medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen pr. brev/e-mail til de af medlemmerne oplyste adresser.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Den indvarsles 14 dages før dens afholdelse pr. brev/e-mail til de af medlemmerne oplyste adresser.

Opløsning

§ 15 Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med dette spørgsmål som eneste punkt på dagsordenen og kun, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det. Foreningens formue fordeles ved opløsning således:

Passive medlemmer

§ 16 Passive medlemmer kan optages i foreningen til et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Passive medlemmer har på generalforsamlingen taleret, men ikke stemmeret.

Passive medlemmer

§ 17 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden samt et medlem af bestyrelsen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Vedtaget på generalforsamlingen den 4. marts 2013